IT-JT OY


 
 
 
 
 
 
OP
 
herttua
 
lähi tapiola
KILPAILIJAT 
 
SÄÄNNÖT

VETOUISTELUN SUOMEN MESTARUUSKILPAILUN RUNKOSÄÄNNÖT

1§ Kilpailun nimi

Kilpailun nimi on Vetouistelun Suomen mestaruuskilpailu 2014 (jäljempänä SM-kilpailu).

2§ Suomen Uistelutoimikunta

Suomen Uistelutoimikunnasta (jäljempänä SUT) pätee, mitä on säädetty SUT:n säännöissä (liite 1).

3§ Kilpailun järjestäjät ja kilpailupaikka

Kilpailun järjestäjät ovat SUT ja SUT:n ja vastuullisena järjestäjäna Puruveden Kalaharrit ry. Kilpailupaikkana on Kerimäki ja Puruveden kalastusalue (aluekartta) ja kilpailukeskuksena Kerimäen kirkkoranta.

4§ Mestaruudet

SM-kilpailu koostuu kahdesta peräkkäisenä päivänä kilpailtavasta osakilpailusta. SM-kilpailussa ratkaistaan sekä venekuntakohtainen vetouistelun Suomen mestaruus että joukkuemestaruus.

5§ Osallistumisoikeus

SM-kilpailu on kutsukilpailu. Kilpailuun kutsutaan SUT:n vuosikokouksessaan päättämä määrä venekuntia ja edellisen vuoden Suomen mestarivenekunta. SM-kilpailuun karsitaan vetouistelun alueellisista karsintakilpailusarjoista (jäljempänä Cup). SUT ja Cupit päättävät vuosittain eri Cupeista SM-kilpailuun kutsuttavien venekuntien määrät. Edellisen vuoden mestarivenekunta ei ole pois edustamansa Cupin paikkakiintiöstä.

Kahdesta tai useammasta Cupista SM-kilpailuun selvinnyt venekunta edustaa sitä Cupia, joka on ensiksi päättynyt. Mikäli venekunta on estynyt osallistumaan SM-kilpailuun, venekunnan edustaman Cup voi ilmoittaa SM-kilpailuun varasijalta karsiutuneen venekunnan. Cupeilla on varapaikkoja yhtä monta kuin niillä on varsinaisia edustuspaikkoja. SM-kilpailuun kutsutun venekunnan kipparin on oltava sama kuin Cupissa. SUT:n hallitus voi hyväksyä varakipparin varsinaisen kipparin ollessa hallituksen hyväksymästä pätevästä syystä estynyt osallistumaan SM-kilpailuun.

SM-kilpailun joukkuekilpailuun kutsutaan joukkue jokaisesta Cupista. Mikäli cupissa järjestetään joukkuekilpailu niin voittajajoukkue edustaa Cupia. Jos joukkuekisaa ei järjestetä niin silloin Cup voi itse nimetä joukkueen. Joukkueen muodostaa enintään kolme venekuntaa. Joukkue voi, mutta sen ei tarvitse, muodostua henkilökohtaiseen kilpailuun kutsutuista venekunnista. Mikäli joukkue on estynyt osallistumasta SM-kilpailuun, joukkueen edustaman Cup voi ilmoittaa SM-kilpailuun seuraavaksi sijoittuneen joukkueen.

6§ Osanottomaksu

SM-kilpailun osanottomaksun sekä venekuntakohtaisen kilpailun että joukkuekilpailun osalta määrittelee vuosittain SUT. Venekunnan/joukkueen osanottomaksun maksamisesta vastaa se Cup, jota kyseinen venekunta/joukkue SM-kilpailussa edustaa.

7§ Ilmoittautuminen

Jokaisen venekunnan on ilmoittauduttava kilpailukeskuksessa SM-kilpailun vastuullisen järjestäjän osoittamassa paikassa molempina kilpailupäivinä aikaisintaan kolme tuntia ja viimeistään tuntia ennen kilpailun alkamista.

8§ Kilpailuaika

Kilpailuaika on lauantaina 9.8.2014 klo 10-18 ja sunnuntaina 10.8. klo 10-16. Kummankin kilpailupäivän alussa on 45 minuutin siirtymäaika ja lopussaon 30 minuutin siirtymäaika.

Kalastusvälineitä, ml. vieheet, houkuttimet, plaanarit ja syvääjät ei saa laskea veteen ennen kilpailuajan alkamista. Kilpailun virallinen aika ilmoitetaan kipparikokouksessa.

9§ Kipparikokous

Kipparikokous, johon jokaisen venekunnan kipparin on osallistuttava, alkaa molempina kilpailupäivinä klo 8.45. Kipparikokous järjestetään kilpailukeskuksessa.

10§ Tuomarineuvosto

Tuomarineuvostoon kuuluu SUT:n nimeämä puheenjohtaja, kaksi vastuullisen järjestäjän nimeämää edustajaa sekä yksi näiden ensimmäisen kilpailupäivän kipparikokouksessa arvalla valitsema kilpailijoiden edustaja (kippari).

11§ Kilpailukortti

Jokaiselle venekunnalle annetaan ilmoittautuessa kilpailukortti molempina kilpailupäivinä ja kilpailutunnus ensimmäisenä kilpailupäivänä. Jokaisen venekunnan on palautettava kilpailukortti ennen punnitusajan päättymistä. Kilpailukortin palauttamatta jättäminen aiheuttaa etsintätoimet ja venekunnan sulkemisen SM-kilpailusta. Kilpailukortin palauttamisen laiminlyöneen venekunnan kippari on korvausvelvollinen aiheettomista etsintätoimista kertyneistä kuluista.

12§ Kilpailualue

Jokaiselle venekunnalle jaetaan ilmoittautuessa kilpailukartta Puruveden kalastusalueesta, johon on merkitty rajoitetut alueet. Kilpailukarttaan tulee olla riittävällä tarkkuudella merkitty kilpailualue, punnituspaikka ja rantautumispaikat. Kilpailuaikana venekunta ei saa poistua kilpailualueelta, rantautua muualle kuin merkityille rantautumispaikoille tai kohdata toista kilpailuvenettä ilman järjestäjän asettaman valvojan lupaa muutoin kuin hätätapauksissa. Kilpailusuorituksen päätyttyä venekunnan on palattava suoraan punnitusalueelle kipparikokouksessa annettujen määräysten mukaisesti.

13§ Pyyntitavat

Pyyntitavoista on sallittu vain vetouistelu. Viehe tulee laskea pyyntiin, sitä ei saa heittää. Kalastus ajelehtivasta tai kiinnitetystä/ankkuroidusta veneestä on kielletty. Venekuntaa kohti saa olla pyynnissä samanaikaisesti enintään kymmenen vapaa ja kutakin vapaa kohti enintään kaksi koukullista viehettä. Elävän syötin käyttö on kielletty.

14§ Kilpailukalat, alamitat sekä kertoimet

Kuha 45cm kerroin 3; Ahven 30cm kerroin 3, Hauki 60cm kerroin 1; lohikalat 61cm kerroin 7; muut kalat 40cm kerroin 1

15§ Mittaus

Kalat mitataan leuan kärjestä yhteen puristetun pyrstön kärkeen. Kalat, jotka alittavat edellä mainitut mitat, hylätään. Kalastusasetuksen 19 §:n määräämää alamittaa pienemmän kalan tuominen punnitukseen ja kalan pituuden väkivaltainen muuttaminen on kielletty. Punnitusalueella on mahdollisuus mitata kalat ennen virallista mittausta ja punnitusta.

16§ Punnitus

Kilpailijat luovuttavat saaliinsa punnituksen valvojille välittömästi saavuttuaan punnitusalueelle. Kalat punnitaan ”pyöreinä” ilman suolistamista, verestettynä. Kilpailija hyväksyy punnitustuloksen ottamalla vastaan punnitustuloksella täytetyn kilpailukorttinsa.

Kalojen kelvollisuuden punnitukseen niin lajin, mittojen kuin tuoreudenkin osalta ratkaisee järjestäjän asettama kokenut punnitushenkilöstö, joka tarvittaessa käyttää apunaan tuomarineuvostoa.

17§ Kilpailun voittaminen

SM-kilpailun ja samalla vetouistelun Suomen mestaruuden voittaa se venekunta, jonka kahden osakilpailupäivän yhteenlaskettu kertoimin painotettu kalojen paino on suurin. Mikäli kahdella tai useammalla venekunnalla on sama tulos, sijoituksen ratkaisee parempi osakilpailuissa saavutettu tulos. Viime kädessä sijoituksen määrää arpa.

18§ Palkinnot

Kilpailijoiden palkitsemisesta vastaa SM-kilpailun vastuullinen järjestäjä.

SM-kilpailun kolmelle parhaalle venekunnalle luovutetaan pokaali. SM-mitaleita jaetaan venekunnan miehistölle korkeintaan kolme kpl/mitalisija/venekunta. Ensimmäisenä päivänä palkitaan kunniapalkinnoin suurimmat kalat.

Joukkuekilpailun kolmelle parhaalle joukkueelle luovutetaan pokaali (3 kpl/joukkue). SM-mitaleita jaetaan voittajajoukkueen venekunnille korkeintaan kolme kpl/venekunta.

Edellä määrätyn lisäksi, SM-kilpailujärjestäjä voi palkita kilpailijoita ylimääräisillä palkinnoilla haluamallaan tavalla.

19§ Vastuu

Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan. Jokaisella 18 vuotta täyttäneellä kilpailijalla tulee olla todiste valtion kalastuksenhoitomaksun suorittamisesta. Jokaisen kipparin on huolehdittava kilpailuveneensä varustamisesta veneliikennelain ja –asetusten määräämin varustein sekä meriliikennelain mukaisesti. Tuomarineuvostolla on oikeus kieltää puutteellisesti varustetun kilpailuveneen osallistumisen kilpailuun. Jokaisen kilpailijan tulee tuntea nämä säännöt. Kilpailun vastuullinen järjestäjä huolehtii pelastus- ja ensiapupalveluista.

20§ Valvonta

Valvontaa suorittavat sekä erilliset valvontaveneet että rantautumispaikkojen ja punnituksen valvojat. Kilpailijoiden on noudatettava valvojien ohjeita ja määräyksiä.

21§ Päihtyneenä esiintyminen

Kunkin venekunnan kippari on SM-kilpailusta pois sulkemisen uhalla vastuussa siitä, ettei hän itse tai hänen venekuntaansa kuuluva kilpailija kilpaile päihtyneenä eikä esiinny päihtyneenä kilpailukeskuksessa.

22§ Protestit

Punnitusta koskevat protestit on jätettävä kirjallisena tuomarineuvostolle viidentoista minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. SM-kilpailun tuloksia koskevat protestit tulee jättää kirjallisena tuomarineuvostolle viidentoista minuutin kuluessa tulosten julkaisemisesta. Hyväksytyn protestin jälkeen alkaa uusi protestiaika. Tuomarineuvoston päätöksestä ei voi valittaa.

23§ Sanktiot

Näitä sääntöjä rikkoneen venekunnan kyseisen osakilpailun kilpailusuoritus voidaan hylätä. Mikäli tapaus katsotaan törkeäksi, venekunta voidaan sulkea kokonaan pois SM-kilpailusta. Päätöksen asiasta tekee tuomarineuvosto kuultuaan ensin asianosaisia.

24§ Taltioinnit

SUT ja SM-kilpailun vastuullinen järjestäjä saavat käyttää kilpailussa taltioitua kuva- ja äänimateriaalia korvauksetta kaikkeen kalastusharrastusta edistävään tarkoitukseen.

25§ Muutokset ja lisämääräykset

SM-kilpailun säännöt voivat poiketa näistä runkosäännöistä vain, jos SM-kilpailujärjestäjän jättämässä kilpailuhakemuksessa on ollut siitä maininta ja SUT on sääntömuutoksen vuosikokouksessaan hyväksynyt. Muutoksista ja tarvittavista lisämääräyksistä on ilmoitettava kipparikokouksessa.


© 2014 Kerimäen sm uistelut | IT-JT OY