Toimintasuunnitelma


SÄÄTIÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

Kotiseutuarkiston perustaminen

Säätiön yhtenä tarkoituksena on perustaa ja ylläpitää kotiseutuarkistoa.

Vuoden 2013 aikana säätiö kouluttaa kotiseutuarkiston perustamista ja ylläpitoa varten kaksi henkilö sekä etsii arkistolle soveltuvat toimitilat Kerimäen kirkonkylän alueelta.

Tavoitteena on perustaa Kerimäen alueen kotiseutuarkisto ja käynnistää sen toiminta vuoden 2013 aikana.

Pääkannan virkistysalueen käyttö

Säädekirjan mukaan säätiön tehtävänä on myös säilyttää Pääkannan virkistysalue kuntalaisten käytössä.

Kerimäen kunta on saanut Pääkannan alueen omistukseensa valtioneuvoston 14.8.1969 tekemällä päätöksellä ehdolla, että kunta käyttää tilaa kunnan leirintä- ja virkistysalueena.

Pääkannan alue on vuokrattu 1.9.-31.10.2012 Kerimäen kunnalle 400 euron (+alv. 23 %) kuukausivuokralla siten, että vuokralainen maksaa lisäksi kiinteistön kulut vuokra-ajalta.

Pääkannan alueen jatkokäytöstä laaditaan suunnitelma, jossa tulee ottaa huomioon valtioneuvoston päätös alueen käytöstä, säätiön tarkoituksen toteuttaminen sekä tuleville vuosille Pääkannan vuokraamisesta tehdyt varaukset.

Laaditaan edellä mainitut seikat huomioon ottaen suunnitelma, joka sisältää alueen käyttöperiaatteet, alueen kiinteistöhuollon, varausten vastaanoton ja laskutuksen, toiminnan kehittämisen, käytön hinnoittelun sekä toiminnan vaatiman henkilöstön, joko ostopalveluna tai palkattuna henkilöstönä.

Suunnitelmassa tulee myös huomioida alueen ja tilojen toiminnallisen käytön kehittäminen.

Metsä- ja maa-aines omaisuuden käytön suunnittelu

Säätiön peruspääomaan kuuluu Mikkola RN:o 6:71 niminen tila pinta-alaltaan noin 174 ha. Tilalla on metsä- ja soravaroja.

Sora-alueille on myönnetty kaksi maa-ainesten ottolupaa, jotka on kunnanhallituksen päätöksellä 18.09.2012 siirretty Pääkanta – Säätiön hallintaan.

Lupiin sisältyy otto-oikeutta 7000 m³/v ja yhteensä 35000 m³. Tällä hetkellä soranmyynti tapahtuu tilauksien mukaan ja myynti on vähäistä.

Syksyn ja tulevan kevään aikana selvitetään, millä tavoin soravaroja voidaan tehokkaammin hyödyntää. Tavoitteena on 5000 - 7000 m³:n soran myynti vuosittain, josta nettotulot olisivat noin 10 000 – 14 000 euroa vuodessa.

Mikkola tilalla on merkittävästi myös metsäalueita. Tavoitteena on laatia tilalle vuoteen 2013 alkuun mennessä metsähoitosuunnitelma. Tavoitteena on saada Mikkola tilalta puunmyyntituloja keskimäärin noin 10 000 euroa vuodessa.

Pääkannan alueen metsien osalta suoritetaan puistohakkaus, jonka tuotto käytetään alueen kehittämistoimiin.